COPYRIGHT


     WETTELIJKE AFSTANDSVERKLARING


    Copyright © Renbukan. 2007-2021.  Alle rechten voorbehouden.


     1.  INHOUD

    Alle informatie op deze website dient louter voor informatieve doeleinden. De auteur behoudt het recht om niet

    verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie.

    Aansprakelijkheidsclaims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van de geleverde informatie, inclusief

    eender welk soort onvolledige of onjuiste informatie, zullen bijgevolg afgewezen worden. Delen van pagina's of

    de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen uitgebreid, veranderd of gedeeltelijk of

    volledig verwijderd worden door de auteur zonder voorafgaande aankondiging.

   

    De auteur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en

    bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde

    informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site

    onbeschikbaar zou zijn, dan zal de auteur de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te

    zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de

    beheerder van deze site contacteren.


     2.  VERWIJZINGEN EN LINKS

    De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar gelinkt of doorverwezen wordt van op zijn

    pagina's, tenzij hij de volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat is om de bezoekers van zijn website te

    voorkomen om deze pagina's te bekijken. Als enige schade zich voordoet door het gebruik van informatie aldaar,

    kan enkel de auteur van de respectievelijke pagina's aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze

    pagina's heeft gelinkt.


     3.  COPYRIGHT

    De auteur heeft geprobeerd om met copyright beschermd materiaal niet te gebruiken voor publicatie of, indien

    niet mogelijk, om het copyright van het respectievelijk object aan te wijzen. Het copyright voor alle inhoud van

    deze website is voorbehouden. Enige duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, fotos, videos, geluiden

    of teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder akkoord van de auteur. Elke

    vorm van duplicatie, kopie, vertaling, wijziging en openbare presentatie is verboden en heeft het akkoord van de

    auteur nodig. Om toestemming te vragen voor gebruik, gelieve de webmaster te contacteren (zie "informatie").


     4.  PRIVACYBELEID

    Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke data zich voordoet (email-adres, naam, adres), zal deze

    invoer op vrijwillige basis gebeuren. Het gebruik van alle aangeboden diensten is toegestaan - indien technisch

    mogelijk of haalbaar - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme

    gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerd adressen, telefoon nummer of e-mail adressen voor

    marketing doeleinden is streng verboden. Overtreders die ongewenste spam berichten sturen zullen vervolgd

    worden.


     5.  WETTELIJKE GELDIGHEID VAN DEZE DISCLAIMER

    Deze disclaimer moet gezien worden als deel van de internet publicatie naar waar u bent verwezen. Als delen of

    afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, zal de inhoud of geldigheid van de 

    andere delen onaangetast blijven door dit feit.


     6.  AFSTANDSVERKLARING VOOR KRIJGSKUNSTEN / (RISICO)VECHTSPORTEN

    Krijgskunsten / vechtsporten zijn contactsporten. De uitvoering van deze technieken tijdens de lessen of in

    seminaries moet altijd als een risicoactiviteit beschouwd worden. Alle technieken die worden weergegeven in

    teksten, foto’s of video's dienen enkel voor educatieve doeleinden. Iedereen die deze technieken probeert uit te

    voeren, te demonstreren of op eender welke andere manier gebruikt zal dit doen op zijn of haar eigen risico en

    aanvaardt verder alle verantwoordelijkheid voor enige of alle schade of verwondingen, fysisch of andere,

    voortkomende uit het gebruik van deze technieken. Probeer geen technieken uit te voeren zonder toezicht van een

    gekwalificeerd leraar. Raadpleeg altijd eerst een geneesheer vooraleer u krijgskunsten / vechtsporten begint te

    beoefenen.


     7.  GEBRUIK VAN COOKIES

    Tijdens een bezoek aan deze site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie

    is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat

    geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identifi-

    ceren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

   

    Er worden 2 types van cookies gebruikt :

    1) “First party cookies” : technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de   

         site optimaal te laten functioneren.

    2) “Third Party cookies”: cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, vb. een aanwezige

         marketing of advertentieplug-in zoals cookies van Facebook.


    Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven. Dit kan gebeuren via een balk

    onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet

    verhindert. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waar-

    schuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden

    verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser.

    Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde

    applicaties niet zal kunnen gebruiken als u cookies niet accepteert.

    Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
     PRIVACYVERKLARING (AVG/GDPR)


     ALGEMEEN

    Renbukan hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring

    willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles

    aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Renbukan houdt zich in alle

    gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

    of beter gekend als de GDPR (General Data Protection Regulation).


    Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

     • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type

        persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring

     • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waar-

        voor ze worden verwerkt

     • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens

     • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoons-

        gegevens gewaarborgd is

     • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waar-

        voor ze zijn verstrekt;

     • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken

        en deze willen respecteren.


    Renbukan is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze

    privacyverklaring nog algemene vragen heeft, dan kan u ons contact opnemen met de webmaster (zie "informatie")


     1.1  WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS ?

    Je persoonsgegevens worden door Renbukan verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

     • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Renbukan (uitvoering overeenkomst)

     • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

     • Het eventueel bekomen van subsidiëring (wettelijke verplichting)

     • Om een verzekering af te sluiten (burgerlijke aansprakelijkheid en/of sportongevallen)

     • Het verwerken van financiële gegevens in de boekhouding (wettelijke verplichting)


     1.2  WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE ?

    Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende

    doelstellingen :

     • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail voor het ledenbestand

     • Rijksregisternummer indien nodig voor de verzekering

     • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit voor de verzekering

     • Medische gegevens indien nodig voor de verzekering


     1.3  WIE VERWERKT DE GEGEVENS ? 

    De gegevens van leden worden verwerkt door de secretaris van Renbukan (Wouter Andries) voor een ledenbestand en

    door FROS Multisport Vlaanderen vzw om de ongevallenverzekering op te maken.


     1.4  VERSTREKKING AAN DERDEN ? 

    De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering

    van de hierboven beschreven doeleinden.

    Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor :

     • De verzekering voor sportongevallen : FROS Multisport Vlaanderen vzw

     • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)

     • Onderhoud van de website en sociaal media networks (vb foto’s op Facebook)

     • Google mail provider (GMAIL) voor versturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen.


    Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkers-

    overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om

    de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

    Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is,

    zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

    Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming

    kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de

    intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


     1.5  MINDERJARIGEN 

    Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is

    gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


     1.6  BEWAARTERMIJN 

    Renbukan bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel

    op grond van de wet is vereist. Renbukan verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig.

    De bewaartermijn is vastgelegd in ons “Register van gegevensverwerking”.


     1.7  BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS 

    Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen

    tegen onrechtmatige verwerking:

     • Alle personen die namens Renbukan van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding

        daarvan.

     • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

     • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

     • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

     • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


     1.8  JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS 

    Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.

    Via de webmaster (zie "informatie") kan je ons hiervoor contacteren.

    Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan, in de mate van

    het mogelijke voor de werking van de club ) door onze verwerker(s).

    Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan

    een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan deze verzoeken.


     1.9  KLACHTEN 

    Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met

    ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

    Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)


     1.10  WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 

    Renbukan kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

    Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging zullen we je informeren via een nieuwsbrief.

    De meeste recente versie vind je altijd terug op deze website (www.renbukan.be).

    De laatste wijziging gebeurde op 23/5/2018 (versie 1.0).